Małżeństwo

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!”

Mt 19, 4b-6

Małżeństwo – to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech małżeństwa należy:

  • jedność,
  • nierozerwalność,
  • otwartość na przyjęcie dzieci.  

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Przygotowania do sakramentu zawarcia związku małżeńskiego:

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni zgaszają się co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego do kancelarii parafialnej.

Przynoszą ze sobą:

  1. Dowody osobiste
  2. Ostatnie świadectwa z religii
  3. Zaświadczenie o Bierzmowaniu oraz odbyciu nauk przedmałżeńskich
  4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC – (3 egz)
  5. Metrykę chrztu (wypisane do 6 miesięcy przed dniem przedłożenia w kancelarii)
  6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

Świadkami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Wypada by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii Świętej.